Statut

V skladu z Aktom o ustanovitvi Liminala, Zavoda za družbeno transfuzijo, kreativno in uporabno znanost ter na podlagi 30., 45. in 46. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št.12/91, Ur. l. RS/I, št. 17/91, Ur. l. RS, št. 55/92, 13/93, 66/93, 45/94-odl.US, 8/96 in 36/00) je Svet zavoda dne 4. 7. 2008.

sprejel:

 

STATUT

LIMINALA, ZAVODA ZA DRUŽBENO TRANSFUZIJO, KREATIVNO IN UPORABNO ZNANOST

 

I. TEMELJNE DOLOČBE

1. člen

Liminal, Zavod za družbeno transfuzijo, kreativno in uporabno znanost (v nadaljnjem besedilu »Zavod Liminal«) je zasebni nepridobitni zavod, prvenstveno usmerjen v raziskovalne in razvojne dejavnosti.

Zastopa ga direktorica/direktor, v odsotnosti direktorice/direktorja pa  v.d. direktorica/direktor. Direktorica/direktor je odgovorna/odgovoren za zakonito delo zavoda.

II. STATUSNA VPRAŠANJA

2. člen

Ime zavoda je: Liminal, Zavod za družbeno transfuzijo, kreativno in uporabno znanost.

Skrajšano ime zavoda je: Zavod Liminal.

Ime zavoda v angleščini se glasi: Liminal, Institute For Social Transfusion, Creative And Applied Science.

Skrajšano ime zavoda v angleščini: Liminal Institute.

Sedež Zavoda Liminal je v Ljubljani, Brilejeva 3, 1000 Ljubljana.

Identifikacijska številka za DDV: SI 10225005

Matična številka zavoda: 3271986000

3. člen

Sedež in ime Zavoda Liminal, ki sta omenjena v 2. členu tega Statuta Zavoda Liminal se lahko spremenita s predhodnim soglasjem ustanoviteljic.

4. člen

Sestavni del imena Zavoda Liminal je tudi znak, ki predstavlja grafično podobo imena »Liminal, Zavod za družbeno transfuzijo, kreativno in uporabno znanost«.

5. člen

Zavod Liminal je samostojna pravna oseba s polno odgovornostjo, ki v pravnem prometu nastopa brez omejitev, v okviru dejavnosti za katere je registrirana.

6. člen

Zavod Liminal je za svoje obveznosti odgovoren s sredstvi, s katerimi razpolaga in, ki so v pravnem prometu.

Ustanoviteljice za obveznosti Zavoda Liminal ne odgovarjajo.

7. člen

Zavod Liminal je vpisan v sodni register pri Okrožnem sodišču v Ljubl­jani pod številko vložka Srg 2008/10146 z dne 19.02.2008 in bo, čim Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS to odobri, vpisan tudi v Razvid znanstveno-raziskovalnih organizacij, ki ga vodi ARRS.

8. člen

Zavod Liminal ima in uporablja svoj pečat.

Pečat vsebuje ime »Liminal, Zavod za družbeno transfuzijo, kreativno in uporabno znanost«.

Število posameznih pečatov Zavoda Liminal, njihovo uporabo, način varovanja in uničevanja določi direktor/direktorica Zavoda Liminal.

III. DEJAVNOSTI ZAVODA LIMINAL

9. člen

Zavod Liminal je bil ustanovljen z namenom promocije antropoloških terenskih raziskav in njihove družbene uporabnosti ter angažmaja. Opravlja dejavnosti na področju temeljnih in/ali aplikativnih raziskav s področja humanistike in družboslovja, na področju vzgoje in izobraževanja ter opravljanje strokovnih, razvojnih, svetovalnih, koordinacijskih in organizacijskih del in nalog, katerih cilj ni pridobivanje dobička, kot to določa 1. člen Zakona o zavodih.

10. člen

Na podlagi 12. člena Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 119/06) se Zavod Liminal lahko vključuje v univerze kot pridružena članica.

11. člen: VREDNOTE, VIZIJE IN POSLANSTVO

Zavod Liminal pri opravljanju svoje dejavnosti upošteva naslednja te­meljna načela:

 • Je neodvisna, nevladna (NVO), civilnodružbena in nepridobitna organizacija, ki akademski svet povezuje z neakademskim, ne dela razločkov med elitnimi in popularnimi kulturami, znanstveni diskurz pa povezuje z umetniškimi praksami. Metode in teoretske domneve prenaša iz ene znanstvene discipline v drugo in s tem ustvarja nove in alternativne povezave oziroma obnavlja vezi, ki so bile med disciplinami pretrgane. Zavzema se za nove strategije in metode ter za vzpostavljanje kolektivne raziskovalne vneme, s čimer promovira projektno razmišljanje.
 • Je avtonomna znanstveno-raziskovalna, razvojna, izobraževalna in kulturna organizaci­ja, ki je odprta za vse zainteresirane posameznike/posameznice in skupine.
 • Promovira terenske raziskave, antropološke analize in njihovo družbeno uporabnost.
 • Opravlja raziskave in uporablja znanstvena dognanja s področja humanistike in družboslovja. Veščine družboslovnih in humanističnih ved uporablja na področjih obče družbene stvarnosti in vsakdanjega življenja.
 • Nastopa interdisciplinarno, skrbi za povezavo med raziskovalci/raziskovalkami z različnih področij in za pretok znanja med disciplinami. Sodeluje z drugimi vejami znanosti (naravoslovje, medicine, tehnika, IKT…) in organizacijami zunaj humanistike in družboslovja.
 • Bojuje se proti superiornemu in vsevednemu položaju raziskovalca/raziskovalke. Spodbuja intelektualno drznost, produktivnost in kreativnost ter skepso do družbenih samoumevnosti. Opozarja na zlorabe, skozi katere se družbena resničnost potrjuje kot samoumevna.
 • Odpira se navzven, aktivno sodeluje z »realno politiko« in se zavzema za upoštevanost pri njenih odločitvah. Želja je, da se vase zaprt (akademski ali kak drug) diskurz razpre in preide v obče, saj le tako Liminalove vizije lahko dosežejo svoj cilj in vplivajo na spremembe.
 • Promocija in uporaba znanstvenih dognanj tečeta na državni in mednarodni ravni, v vladnem, nevladnem, javnem in zasebnem sektorju. Fokus pri tem je na posameznicah/posameznikih, skupnostih, organizacijah in institucijah.
 • Posebna pozornost je namenjena uporabi antropoloških veščin na ravni vsakdanjega življenja. Medčloveška razmerja in situacije razlaga analitično. Zastopa pravične javne taktike in tiste politike, ki temeljijo na tehtnih raziskavah in utemeljenih izsledkih. Analitično in argumentirano razlaga intersubjektivna razmerja in situacije, posreduje v družbenih konfliktih in po možnosti prispeva k njihovi razrešitvi.
 • Senzibilizira javni diskurz, kadar ta opleta s stereotipi in predsodki. Vzpostavlja pozicijo antropologije kot tiste, ki lahko pokaže in tudi mora pokazati na diskriminatorne diskurze in konstrukte. Pozornost je usmerjena na »mi« skupino, ki se ob definiranem »Drugem« kaže kot normativna in neproblematična. Šele z dekonstrukcijo norme se lahko pokaže na mehanizme, ki jo vzpostavljajo, saj se konstruirana družbena resničnost lahko konstituira tudi drugače.
 • Družbo senzibilizira za problematike, povezane z  razlikami. Še posebna pozornost je namenjena manjšinam in vsem drugim deprivilegiranim skupinam. Skupaj z Drugimi in Drugačnimi se zavzema za prevrednotenje konceptov in simbolov o njih.
 • Intenzivno se ukvarja z vprašanjem, komu in čemu rabita antropolog/antropologinja. Poleg tega nenehno pretresa pozicije antropologije in drugih znanosti, nenehno reartikulira cilje in poslanstva antropologije znotraj družbenih resničnosti in njej lastne metodologije.
 • Potencialne ponudnike seznanja s storitvami in veščinami, ki jih lahko ponudijo antropologija in druge raziskave družbene stvarnosti (npr. priprava poslovnežev  za medkulturno komunikacijo v različnih kulturnih okoljih, priprava policistov na reflektirano delo z „ilegalnimi“ migranti različnih kulturnih provenienc, izobraževanje za odgovorno prostovoljno delo itd.).
 • Skrbi za pretok informacij, širitev znanja, organizira delavnice, simpozije, seminarje, okrogle mize, javne tribune in konference. Izobražuje, usposablja in izpopolnjuje na področju družboslovja, humanistike, kulture, umetnosti in drugih dejavnosti.
 • Raziskovalna dognanja, izsledke terenskih raziskav in študijskih poti objavlja ter promovira v tiskanih in elektronskih publikacijah ter avdiovizualnih medijih in dugih umetniških praksah. Na ta način interdisciplinarno in izobraževalno pristopa k družbeno pomembnim temam. S tem tudi prispeva k povezovanju in širitvi znanstvenih ter umetniških znanj.
 • Organizira študijska potovanja z namenom izobraževanja in senzibilizacije za družbeno-socialne in medkulturne teme.
 • Z raziskovanjem in izobraževanjem prispeva k ohranjanju, varovanju in promociji kulturne dediščine v vsej njeni raznolikosti in pojavnih oblikah.
 • Kar zadeva mreženje, spodbuja sodelovanje z organizacijami, ki prihajajo z različnih področij znanosti, kulture in umetniških praks. Ustvarja nove povezave znotraj antropologije in nasploh v sferi humanistike ter družboslovnih ved.
 • Kontinuirano usposablja ter izobražuje članice/člane zavoda. Izobražuje zainteresirano javnost in ji svetuje.
 • Verjame, da so vodilne funkcije direktorja/direktorice nezdružljive s članstvom v katerikoli politični stranki doma in v tujini.

12. člen

Zavod Liminal je registriran za opravljanje naslednjih dejavnosti po standardni klasifikaciji dejavnosti:

Vodilna dejavnost:

 

72.200 Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju družboslovja in humanistike
Ostale dejavnosti:
58.110 Izdajanje knjig
58.130 Izdajanje časopisov
58.140 Izdajanje revij in druge periodike
58.190 Drugo založništvo
59.110 Produkcija filmov, video filmov, televizijskih oddaj
59.120 Post produkcijske dejavnosti pri izdelavi filmov, video filmov, televizijskih oddaj
59.130 Distribucija filmov, video filmov, televizijskih oddaj
59.140 Kinematografska dejavnost
59.200 Snemanje in izdajanje zvočnih zapisov in muzikalij
63.110 Obdelava podatkov in s tem povezane dejavnosti
73.200 Raziskovanje trga in javnega mnenja
74.200 Fotografska dejavnost
74.300 Prevajanje in tolmačenje
74.900 Drugje nerazvrščene strokovne in tehnične dejavnosti
77.400 Dajanje pravic uporabe  intelektualne lastnine v zakup, razen avtorsko zaščitenih del
79.110 Dejavnost potovalnih agencij
79.120 Dejavnost organizatorjev potovanj
79.900 Rezervacije in druge s potovanji povezane dejavnosti
82.300 Organiziranje razstav, sejmov, srečanj
85.520 Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju kulture in umetnosti
85.590 Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje
85.600 Pomožne dejavnosti za izobraževanje
90.010 Umetniško uprizarjanje
90.020 Spremljajoče dejavnosti za umetniško uprizarjanje
90.030 Umetniško ustvarjanje
91.030 Varstvo kulturne dediščine
93.299 Drugje nerazvrščene dejavnosti za prosti čas
96.090 Druge storitvene dejavnosti, drugje nerazvrščene

V okvir dejavnosti iz prvega in drugega odstavka tega člena sodi:

 • izvedba civilno-družbenih projektov;
 • storitvene dejavnosti in svetovanje za nabiranje finančnih sredstev (fundraising);
 • organiziranje in izvajanje dejavnosti znanstveno-raziskovalnega, kulturnega, izobraževalnega, informativnega ipd. značaja, namenjenih najširši zainteresirani javnosti.

Zavod Liminal opravlja dejavnosti, za katere je ustanovljen kot enotna organizacija, ki je funkcionalno razdeljena na Raziskovalni center ter ostale dejavnosti.

13. člen

Zavod Liminal kot nepridobitna organizacija opravlja svoje dejavnosti po načelih neprofitnega poslovanja.

Zavod Liminal z namenom zagotavljanja nemotenega opravljanja dejavnosti, za katere je ustanovljen, lahko opravlja dopolnilne dejavnosti le pod pogojem, da presežek prihodkov nad odhodki uporabi za opravljanje in razvoj svojih dejavnosti, kot to določa 2. odstavek 48. člena Zakona o zavodih.

14. člen

Zavod Liminal ne sme začeti opravljati nove dejavnosti ali spremeniti pogojev za opravljanje dejavnosti, dokler ustanoviteljice ne podajo predhodnega pisnega soglasja in dokler pristojni upravni organ ne izda odločbe, da so izpolnjeni pogoji, predpisani za opravljanje dejavnosti (tehnična opremljenost, varstvo pri delu ter drugi predpisani pogoji).

Za nove dejavnosti ne štejejo druge dejavnosti, ki jih opravlja Zavod Liminal v manjšem obsegu, s katerimi dopolnjuje ponudbo iz registriranih dejavnosti, ki se uporabljajo za opravljanje vpisa­nih registriranih dejavnosti.

15. člen

Zavod Liminal lahko sklepa pogodbe in opravlja druge pravne posle samo v okviru dejavnosti, ki je vpisana v sodni register.

16. člen

Zavod Liminal lahko v okviru svoje dejavnosti ustanovi drug zavod ali podjetje s predhodnim pisnim soglasjem ustanoviteljc.

IV. ORGANI ZAVODA LIMINAL

17. člen

Organi Zavoda Liminal so:

1. Svet zavoda kot organ upravljanja,

2. Direktor/direktorica oz. poslovodni organ in strokovna/strokovni vodja zavoda,

3. Strokovni svet.

Ad 1. SVET ZAVODA

18. člen

Zavod Liminal upravlja Svet Zavoda Liminal (v nadaljevanju: Svet zavoda), katerega strukturo sestavlja 5 (pet) ustanoviteljic, predstavnik/predstavnica delavk/delavcev Zavoda Liminal in predstavnik/predstavnica zainteresirane javnosti.

Svet kot organ upravljanja Zavoda Liminal ima 7 (sedem) članic/članov, izmed katerih dve/dva opravljata funkciji predsednice/predsednika oz. podpredsednice/predsednika Sveta zavoda.

19. člen

Svet zavoda sestavljajo:

 • pet predstavnic/predstavnikov ustanoviteljic,
 • en/ena predstavnik/predstavnica delavk/delavcev Zavoda Liminal,
 • en/ena predstavnik/predstavnica zainteresirane javnosti.

20. člen

Svet zavoda se konstituira na svoji prvi redni seji, ki se imenuje konstitutivna seja.

Predstavnico/predstavnika zainteresirane javnosti v Svet zavoda imenujejo ustanoviteljice.

Predstavnico/predstavnika delavk/delavcev v Svet zavoda imenujejo ustanoviteljice.

21. člen

Seje Sveta zavoda na lastno pobudo ali na predlog direktorice/direktorja, sklicuje predsednica/predsednik Sveta zavoda z vabilom in gradivom, ki mora biti vsem članom Sveta zavoda poslano po elektronski pošti najmanj tri delovne dni pred dnevom sklica seje Sveta zavoda.

Seje Sveta zavoda vodi predsednik/predsednica Sveta zavoda, ki je osebno odgovoren/odgovorna za spoštovanje procedure, zakonitost in javnost delovanja.

V času odsotnosti predsednika/predsednice Sveta zavoda njegova/njena pooblastila in odgo­vornosti v celoti samo za ta čas prevzame podpredsednik/predsednica Sveta zavoda.

Seje Sveta zavoda so redne in izredne.

Redne seje Sveta zavoda sklicuje predsednica/predsednik Sveta zavoda enkrat letno.

Izredne seje Sveta zavoda pa se skliče po sklepu direkorice/direktorja, na zahtevo strokovnega sveta. Predsednik/predsednica Sveta zavoda je dolžna/dolžan sklicati izredno sejo Sveta zavoda v roku 30 dni od prejema zahteve za sklic.

Če predsednik/predsednica Sveta zavoda izredne seje Sveta zavoda ne skliče v predpisanem roku, jo skliče predlagatelj, ki mora predložiti tudi dnevni red z ustreznimi gradivi. Svet zavoda sklepa le o zadevi, za katero je bil sklican.

22. člen

Svet zavoda se izvoli za mandatno obdobje treh let, ki prične teči z dnevom konstituiranja Sveta zavoda na konstitutivni seji.

Mandat članov/članic Sveta zavoda traja tri leta od imenovanja z možnostjo ponovnega imenovanja oziroma za čas, ko opravljajo funkcijo, zaradi katere so bili imenovani/imenovane v Svet zavoda.

Mandat članov Sveta zavoda poteče z dnevom prenehanja mandatnega obdobja Sveta zavoda, v katerega so bili izvoljeni.

Predsednik/predsednica ali podpredsednik/podpredsednica predhodnega Sveta zavoda je dolžan/dolžna opraviti v celoti primopredajo poslov novoizvoljenemu predsedniku/predsednici Sveta zavoda v roku 8 dni od prenehanja mandatnega obdobja Sveta zavoda, o čemer se podpiše obojestransko zapisnik, ki se arhivira.

23. člen

Svet zavoda lahko odloča oziroma sklepa le pod pogojem, da je seja Sveta zavoda bila sklicana v skladu s Statutom Zavoda Liminal in da se je seje udeležila večina članov/članic Sveta zavoda. Svet zavoda odloča oz. sklepa s soglasjem.

Sklepi Sveta so veljavni oz. pravnomočni s potrditvijo zapisnika. Zapisnik se lahko potrdi  korespondenčno.

Zapisnik je lahko objavljen, če ga podpišeta predsednik/predsednica oz. podpredsednica Sveta zavoda ter zapisnikar/zapisnikarka in če je overjen s pečatom Zavoda Liminal ter arhiviran.

24. člen

Pristojnosti in odgovornosti Sveta zavoda so:

 • po predhodnem pisnem soglasju ustano­viteljic sprejme Statut in druge splošne akte Zavoda Liminan ter njihove spremembe in dopolnila,
 • sprejema letni finančni načrt in letni zaključni račun Zavoda Liminal,
 • sprejema programe dela in razvoja Zavoda Liminal in spremlja njihovo izvrševanje,
 • ocenjuje uresničevanje programskih in finančnih načrtov in podaja predloge za izboljšave,
 • kot drugostopenjski organ odloča o ugovorih in zahtevah delavcev glede pravic, obveznosti in odgovornosti iz delovnega razmer­ja,
 • sprejema program razreševanja problema presežnih delavcev v Zavodu Liminal,
 • potrjuje predloge direktorja/direktorice ter strokovne/strokovnega vodje/vodja Raziskovalnega centra o plačni politiki in variabilnem delu plače na podlagi izkazane uspešnosti,
 • imenuje predstavnike/predstavnice Zavoda Liminal v druge asociacije, združenja, odbore ipd,
 • po predhodnem pisnem soglasju ustano­viteljic imenuje in razrešuje direktorja/direktorico Zavoda Liminal,
 • ustanoviteljicam predlaga spremembo in/ali razširitev dejavnosti Zavoda Liminal,
 • odloča o sprejemu v članstvo Zavoda Liminal in prenehanju članstva,
 • skladno z veljavno zakonodajo in splošnimi akti Zavoda Liminal odloča o drugih vprašanjih,
 • opravlja druge z zakonom ali aktom o ustanovitvi oziroma Statutom zavoda določene zadeve.

Ad 2. DIREKTOR/DIREKTORICA ZAVODA LIMINAL

25. člen

Poslovodni organ Zavoda Liminal  je direktor/direktorica Zavoda Liminal.

Direktor/direktorica organizira in vodi poslovanje Zavoda Liminal, ga predstavlja in zastopa v pravnem prometu ter je odgovoren/odgovorna za zakonitost dela Zavoda Liminal.

Direktor/direktorica je hkrati strokovni/strokovna vodja Zavoda Liminal, vendar se Svet Zavoda Liminal lahko odloči, da se ti dve funkciji razdeli med dve osebi.

26. člen

Direktorico/direktorja Zavoda Liminal imenujejo in razrešujejo ustanoviteljice.

Direktor/direktorica je imenovan/imenovana za mandatno dobo treh let, z možnostjo ponovnega imenovanja.

Za direktorja/direktorico je lahko imenovan, kdor poleg splošnih, z zakonom določenih pogojev, izpolnjuje sledeče pogoje:

 • ima najmanj visoko izobrazbo ustrezne smeri;
 • ima izkušnje s področja humanističnega in družboslovnega raziskovanja;
 • ima izkušnje s projektnim delom;
 • ima izkazane organizacijske in vodstvene sposobnosti;
 • ima aktivno znanje najmanj enega svetovnega jezika;
 • ima izdelano vizijo razvoja Zavoda Liminal.

Ustanoviteljice lahko razrešijo direktorico/direktorja zavoda pred potekom triletnega mandata, za katerega je bil/bila imenovan/imenovana, le zaradi razlogov,  pod pogoji in na način, ki jih določata  38. člen in 39. člen Zakona o zavodih.

Svet Zavoda lahko ob razrešitvi direktorja/direktorice Zavoda Liminal imenuje v.d. direktorja/direktorico do imenovanja nove/novega direktorja/direktorice, ki organizira in vodi poslovanje Zavoda Liminal, ga predstavlja in zastopa v pravnem prometu.

Prav tako Svet zavoda imenuje v.d. direktorja/direktorico, če direktorja/direktorice ni iz kakega drugega razloga. Imenovani/imenovana v.d. direktor/direktorica mora izpolnjevati pogoj, da ima univerzitetno izobrazbo.

Zoper sklep Sveta Zavoda o predčasni razrešitvi ima prizadeti/prizadeta direktor/direktorica pravico vložiti v roku petnajstih dni po prejemu sklepa zahtevo za sodno varstvo pri sodišču, pristojnem za delovne spore v Ljubl­jani, kar zadrži izvršitev sklepa o predčasni razrešitvi direk­torja/direktorice do sprejema dokončne odločitve, kot to določa 106. člen Zakona o delovnih razmerjih.

Ob daljši a začasni odsotnosti direktorice/direktorja zaradi zdravstvenih ali kakšnih drugih razlogov delo direktorja/direktorice prevzame namestnik/namestnica direktorice/direktorja, ki organizira in vodi poslovanje Zavoda Liminal ter ga predstavlja in zastopa v pravnem prometu. Tudi namestnik/namestnica direktorja/direktorice mora imeti univerzitetno izobrazbo.

27. člen

Direktor/direktorica Zavoda Liminal ima kot Poslovodni organ Zavoda Liminal naslednje pristojnosti in odgovornosti:

 • krmili in usklajuje poslovni proces z namenom doseganja čim­ boljših rezultatov, v skladu z zastavljenimi cilji,
 • vodi, usklajuje in odgovarja za zakonitost delovanja celotnega Zavoda Liminal,
 • predstavlja in zastopa Zavod Liminal brez omejitve v pravnem prometu ter odgovarja za zakonitost njegovega poslovanja,
 • odloča o poslovnih ukrepih za pridobivanje, porabo in razpore­janje finančnih sredstev,
 • Svetu Zavoda Liminal predlaga temeljne smernice razvoja ter poslovno politiko za uresničitev ciljev na omenjenih področjih razvoja,
 • pripravlja finančni načrt ter zakl­jučni račun in druga periodična poročila Zavoda Liminal,
 • skrbi za izvajanje odločitev in sklepov Sveta Zavoda Liminal,
 • po potrebi lahko sprejme Pravilnik o notranji organizacijski strukturi Zavoda Liminal, Pravilnik o sistematizaciji del in delovnih mest v Zavodu Liminal, Pravilnik o nagrajevanju (tarifni pravilnik), Pravilnik o disciplinski odgovornosti, Pravilnik o poslovni tajnosti in Pravilnik o delu komercijalnih projektnih skupin, Pravilnik o uporabi, načinu varovanja in uničenju pečatov Zavoda Liminal, Pravilnik o uporabi službenega vozila.
 • razporeja, imenuje in razrešuje nižje vodstvene delavce/delavke, to je vodje služb in/ali enot ter  koordinatorje projektov in/ali programov na podlagi ustreznih sklepov Sveta Zavoda Liminal ter vodje Raziskovalnega centra,
 • v skladu s kadrovsko politiko zavoda, ki jo s svojimi sklepi oblikuje Svet Zavoda Liminal kot pristojni organ delodajalca odloča o sklenitvi in prenehanju delovnega razmerja delavcev/delavk, zaposlenih v Zavodu Liminal, kot tudi o posameznih pravicah in obveznostih delavcev/delavk v skladu z veljavno zakonodajo,
 • je prvostopenjski disciplinski organ Zavoda Liminal,
 • odloča o razporeditvi delovnega časa,
 • odgovarja za varnost in zdravje pri delu vseh delavcev/delavk in sodelavcev/sodelavk Zavoda Liminal,
 • opravlja druga dela in naloge, če tako določa zakon.

Ad 3. STROKOVNI SVET ZAVODA LIMINAL

28. člen

Zavod Liminal ima Strokovni svet Zavoda Liminal (v nadaljevanju: Strokovni svet) kot kolegijski strokovni organ na področjih dejavnosti Zavoda Liminal, zaradi katerih je ustanovljen.

Strokovni svet sestavljajo vodja Raziskovalnega centra (strokovna vodja), vodje projektov in raziskovalci/raziskovalke z ustreznim nazivom, ki  morajo imeti ob imenovanju status člana/članice zavoda in jih izbere Svet zavoda.

29. člen

Strokovni svet je organ pristojen in odgovoren za:

 • obravnavo vprašanj s področja znanstveno-raziskovalnega in strokovnega dela Zavoda Liminal,
 • določanje strokovne podlage za programe dela in razvoja Zavoda Liminal,
 • ustvarja pogoje in skrbi za nemoten potek delovnega procesa pri opravljanju dejavnosti Zavoda Liminal in uresničevanje sprejetih programov dela,
 • podajanje mnenj in predlogov Svetu zavoda in direktorju/direktorici glede organizacije dela in pogojev za razvoj dejavnosti,
 • podaja predhodno mnenje Svetu zavoda k imenovanju in razrešitvi strokovne vodje,
 • ustanoviteljicam predlaga kandidate za imenovanje v Svet zavoda iz vrst predstavnic/predstavnikov javnosti oz. članic/članov Zavoda Liminal,
 • opravlja druge z zakonom oz. Statutom Zavoda Liminal določene naloge,
 • izvoli v znanstveno-raziskovalne nazive po pravilih ARRS.

30. člen

Seje Strokovnega sveta sklicuje in vodi strokovni/strokovna vodja Zavoda Liminal, ki je tudi vodja Raziskovalnega centra.

Seje Strokovnega sveta so redne in izredne.

Redne seje Strokovnega sveta sklicuje vodja raziskovalnega centra enkrat letno.

Izredne seje strokovnega sveta sklicuje vodja raziskovalnega centra po potrebi.

31. člen

Strokovni svet sprejema sklepe z večino glasov prisotnih članov/članic.

Seja Strokovnega sveta je sklepčna, če se je udeleži večina članov/članic, med katerimi mora biti strokovni vodja.

O sejah Strokovnega sveta se obvezno vodi zapisnik, ki se potrdi ter arhivira.

Organizacijo in delovanje Strokovnega sveta opredeljuje Statut Zavoda Liminal.

Ad 4 STROKOVNI/STROKOVNA VODJA

32. člen

Zavod Liminal ima strokovno vodjo, ki mora izpolnjevati pogoje za vodjo projekta po pravilih ARRS (merila in kriteriji znanstvene in strokovne uspešnosti).

Strokovni vodja je izvoljen za mandatno dobo treh let.

Pravice, dolžnosti in odgovornosti, način imenovanja in razreševanja, ter trajanje mandata  strokovne vodje se v skladu z Zakonom o zavodih in Pogodbo o ustanovitvi Zavoda Liminal določijo s Statutom Zavoda Liminal.

V. ČLANSTVO

 33. člen

 Zavod Liminal ima svoje člane. Člani so redni in častni.

Status rednega člana/članice Zavoda Liminal lahko pridobi katerakoli fizična ali pravna oseba, ki izrazi željo postati član/članica zavoda in v ta namen podpiše pristopno izjavo, da želi postati član/članica zavoda, da sprejema določila tega statuta ter se zavezuje, da se bo po njem ravnal. Član/članica zavoda lahko pod enakimi pogoji postane tudi tuj državljan/državljanka.

Sklep o sprejemu v članstvo Zavoda Liminal sprejme Svet Zavoda Liminal.

Častni član/članica zavoda je lahko fizična oseba. Naziv častni član/članica podeljuje Svet zavoda na predlog članov/članic ali organov Zavoda Liminal.

34. člen

Članstvo v zavodu preneha:

 • s prostovoljnim izstopom;
 • s črtanjem;
 • z izključitvijo;
 • s smrtjo.

Član/članica prostovoljno izstopi iz zavoda, če Svetu zavoda pošlje pisno izjavo o izstopu.

Člana/članico se iz zavoda izključi:

 • če grobo krši določila tega statuta in sklepe organov zavoda;
 • če s svojim ravnanjem povzroči zavodu materialno škodo ali prizadene ugled zavoda;
 • če zavestno ravna zoper interese in cilje zavoda;
 • če je storil hudo kaznivo dejanje – po pravnomočnem sklepu pristojnega sodišča.

Pobudo za izključitev lahko poda Svetu zavoda, vsak član/članica ali organ zavoda. Sklep o izključitvi člana/članice sprejeme Svet zavoda. Sklep Sveta zavoda je dokončen.

35. člen

Člani/članice zavoda imajo neposredno ali preko svojih predstavnikov pravico sodelovanja pri delu in upravljanju Zavoda Liminal:

volijo in so izvoljeni v organe zavoda;

 • sodelujejo pri delu in soodločajo v organih zavoda;
 • uresničujejo svoje osebne interese na področju dejavnosti zavoda;
 • so seznanjeni s programom in poslovanjem zavoda ter njegovim finančnim in materialnim poslovanjem.

36. člen

Dolžnosti članov/članic so:

 • da spoštujejo statut in druge akte ter sklepe organov zavoda;
 • da aktivno sodelujejo in s svojim delom prispevajo k uresničevanju ciljev in nalog zavoda;
 • da dajejo zavodu informacije, ki so potrebne za izvajanje skupnih dogovorjenih nalog;
 • da prenašajo svoje izkušnje in znanje na mlajše člane zavoda;
 • da varujejo ugled zavoda.

37. člen

Zavod vodi register članov z naslednjimi podatki:

 • priimek in ime, rojstni podatki, naslov stalnega bivališča, poklic, funkcija.

Osebni podatki članov, vpisani v registru članstva, se uporabljajo le za potrebe zavoda.

VI. SPLOŠNI AKTI ZAVODA LIMINAL

38. člen

Zavod Liminal ima Statut.

S Statutom Zavoda Liminal se ureja organizacija Zavoda Liminal in vprašanja, pomembna za uspešno opravljanje dejavnosti Zavoda Liminal, v skladu z zakonom in Pogodbo o ustanovitvi.

Statut Zavoda Liminal ne sme v nobenem določilu biti v neskladju z Zakonom o zavodih in Pogodbo o ustanovitvi.

V primeru, da je katerokoli določilo Statuta v neskladju z zako­nom in/ali Pogodbo o ustanovitvi, Statut ostaja v veljavi v vseh pravno nespornih določilih. Do pravnomočne odločbe pristojnega sodišča o pravno spornih določilih Statuta se smiselno uporabljajo določila Zakona o zavodih in Pogodbe o ustanovitvi.

Če nastopijo okoliščine iz prejšnjega odstavka tega člena, je Svet Zavoda Liminal kot organ pristojen za sprejetje Statuta Zavoda Liminal obvezan nadomestiti vsako določilo, ki je v neskladju z zako­nom in/ali Pogodbo o ustanovitvi v roku treh mesecev od dneva ugotovitve njegove pravne ničnosti.

39. člen

Statut zavoda  sprejme Svet Zavoda Liminal s predhodnim pisnim soglas­jem ustanoviteljic.

40. člen

Zavod Liminal ima lahko tudi druge splošne akte kot so pravilniki in poslovniki, s katerimi se podrobneje urejajo vprašanja, pomembna za delo in poslovanje Zavoda Liminal, v skladu s Statutom, Pogodbo o ustanovitvi in zakonom.

Akte iz prejšnjega odstavka sprejmejo organi, ki so z zakonom, Pogodbo o ustanovitvi in Statutom za to pristojni.

VII. ORGANIZACIJSKE ENOTE

41. člen

V okviru Zavoda Liminal deluje Raziskovalni center.

42. člen

Raziskovalni center deluje kot notranja organizacijska enota v okviru Zavoda Liminal. Ustanovljen je z namenom omogočanja hitrejšega razvoja in smotrnejše koordinacije raziskovalne dejavnosti Zavoda Liminal.

Dejavnost centra se odvija v okviru projektov, ki se razvrščajo v naslednje podskupine:

 • projekti po mednarodnih natečajih in drugi mednarodni projekti;
 • projekti po domačih natečajih (ARRS, ministrstva in drugi naročniki);
 • projekti za znanega naročnika (komercialni projekti).

43. člen

Zavod Liminal lahko v okviru svoje dejavnosti ustanovi druge organizacijske enote ter preoblikuje obstoječe enote, vendar le v soglasju z ustanoviteljicami. In sicer:

– projektne skupine

– službe (za koordinacijo in izvedbo raziskovalnik projektov, za lektoriranje in prevajanje, za odnose z jav­nostmi, za fundraising in project management, za marketing, za poslovno-administrativna in finančna dela).

Vsaka organizacijska enota ima svojo vodjo.

Vodje služb s sklepom imenuje in razrešuje direkor/direktorica. Vodja služb za svoje delo odgovarjajo direktorici/direktorju.

Organizacijske enote niso in ne morejo postati samostojne pravne osebe. Organizacijske enote nimajo pooblastila v pravnem prometu v imenu in za račun Zavoda Liminal.

VIII. SREDSTVA ZA USTANOVITEV IN ZAČETEK DELA ZAVODA LIMINAL

44. člen

Ustanoviteljice zagotovijo sredstva, ki so potrebna za ustanovitev in pričetek delovanja Zavoda Liminal.

45. člen

Organi in sodelavci/sodelovke Zavoda Liminal so dolžni/dolžne upravljati s premoženjem in sredstvi Zavoda Liminal s skrbnostjo dobrega/dobre gospodarja/gospodarice.

IX. SREDSTVA ZA DELO IN ODGOVORNOST ZA OBVEZNOSTI ZAVODA 

         LIMINAL

46. člen

Zavod Liminal pridobiva finančna in druga sredstva za svojo dejavnost:

 • z realizacijo projektov v okviru registriranih dejavnosti,
 • iz donacij, dotacij, štipendij, sponzorskih sredstev in daril od domačih in tujih fundacij in organizacij ter posameznikov, ki podpirajo znanstveno-raziskovalne, nepro­fitne, civilno-družbene dejavnosti,
 • s plačili za opravljene storitve,
 • s prihodki lastnih dejavnosti,
 • s prodajo blaga in storitev na trgu,
 • iz drugih virov in pod pogoji, določenimi z zakonom (koncesija).

47. člen

Zavod  Liminal je samostojna pravna oseba s polno odgovornostjo, ki v pravnem prometu nastopa brez omejitev, v okviru dejavnosti za katero je registrirana.

Zavod Liminal je za svoje obveznosti odgovoren s sredstvi, s katerimi razpolaga in ki so v pravnem prometu.

Ustanoviteljice za obveznosti zavoda ne odgovarjajo.

48. člen

Zavod Liminal mora poslovati tako, da je v vsakem trenutku sposoben pravočasno izpolnjevati zapadle obveznosti ter, da je trajno sposoben izpolniti vse svoje obveznosti (5. člen Zakona o finančnem poslovanju podjetij, Uradni list št: 54/99).

Zavod Liminal mora za zavarovanje pred likvidnostnimi tveganji oblikovati in izvajati politiko rednega upravljanja z likvidnostjo, ki obsega:

 • načrtovanje pričakovanih, znanih in morebitnih denarnih odtokov in zadostnih denarnih pritokov zanje,
 • redno spremljanje likvidnosti,
 • spremljanje ustreznih ukrepov za preprečitev oziroma odpravo vzrokov nelikvidnosti (7. člen Zakona o finančnem poslovanju podjetij, Uradni list št: 54/99).

Zavod Liminal mora poslovati v skladu s pogoji in načini finančnega poslovanja, ki jih opredeljujeta Zakon o zavodih in Zakon o finančnem poslovanju podjetij.

49. člen

Morebitni presežek prihodkov nad odhodki, ki so ustvarjeni na način, omenjen v 7. členu Pogodbe o ustanovitvi in 41. členu Statuta, sme Zavod Liminal uporabiti le za opravljanje in razvoj dejavnosti, zaradi katerih je usta­novljen.

O razporeditvi morebitnega presežka prihodkov nad odhodki, ki je izkazan v zaključnem računu za preteklo finančno leto, na predlog direktorice/ja odloča Svet Zavoda Liminal po predhodnem pisnem soglasju ustanoviteljic.

50. člen

Morebitni primanjkljaj, ki je izkazan v zaključnem računu za preteklo finančno leto, krije Zavod Liminal iz lastnih sredstev.

51. člen

Če Zavod Liminal postane nesposoben pravočasnega izpolnjevanja zapadlih obveznosti, mora Svet Zavoda Liminal kot organ upravljanja, na predlog direktorice/direktorja, nemudoma sprejeti ukrepe za zagotovitev likvidnosti in o tem obvestiti ustanoviteljice.

Če z ukrepi iz prejšnjega odstavka ni mogoče zagotoviti likvidnosti v roku dveh mesecev od nastopa nelikvidnosti, mora Svet Zavoda Liminal pristojnemu sodišču predlagati začetek stečajnega postopka oz. postopka prisilne poravnave.

52. člen

Premoženje Zavoda Liminal sestavljajo vse nepremičnine in premičnine, ki so njegova last in so kot take vpisane v inventarno knjigo. Vse nepremičnine zavoda morajo biti vpisane v zemljiško knjigo in kataster občine, na območju katere se nepremičnina nahaja.

Vsaka delitev premoženja Zavoda Liminal med člane/članice zavoda je nična.

X. PRAVICE IN OBVEZNOSTI USTANOVITELJIC ZAVODA LIMINAL

53. člen

Upoštevajoč zakonske obveznosti ustanoviteljic o zagotavljanju pogojev in finančnih sredstev za ustanovitev in poslovanje Zavoda Liminal ter lasten interes, da Zavod Liminal uspešno uresničuje namen opravljanja dejavnosti, za katerega je ustanovljen, so že bila pred vpisom v sodni register 19.02.2008 zagotovljena zadostna finančna sredstva.

54. člen

Zavod Liminal se obvezuje, da v odnosu do ustanoviteljic deluje v dobri veri in spoštuje ugled v javnosti, potrebe, interese in poslanstvo Zavoda Liminal kot znanstveno-raziskovalne in razvojne organizacije.

XI. STATUSNE SPREMEMBE

55. člen

O vseh statusnih spremembah Zavoda Liminal odločajo ustanoviteljice.

56. člen

Zavod Liminal se lahko po svoji presoji združuje v univerze, zbornice ali druga splošna združenja v primeru, če tako določa zakon.

XII. PRENEHANJE ZAVODA LIMINAL

57. člen

Zavod Liminal preneha:

 • če se s pravnomočno odločbo ugotovi ničnost vpisa zavoda v sodni register,
 • če je zavodu izrečen ukrep prepovedi opravljanja dejavnosti, ker ne izpolnjuje pogojev za opravljanje dejavnosti, pa v roku, določenem z izrečenim sklepom, ne izpolni pogojev za opravljanje dejavnosti,
 • če ustanoviteljice sklenejo pogodbo o prenehanju Zavoda Liminal, ker so prenehale potrebe oziroma pogoji za opravljanje dejavnosti, za katero je bil Zavod Liminal ustanovljen ali Zavod Liminal ne opravlja dejavnosti na način in z namenom, določenih v Pogodbi o ustanovitvi, zaradi katerih je ustanovljen,
 • zaradi pogojev opredeljenih v Zakonu o finančnem poslovanju podjetij in v drugih primerih, določenih z zakonom,
 • če se združi z drugim zavodom,
 • če se razdeli v različne organizacije,
 • če se organizira kot podjetje,
 • v drugih primerih, določenih z zakonom ali Pogodbo o ustanovitvi.

V primerih iz prve, druge in tretje alineje prejšnjega odstavka tega člena se opravi postopek likvidacije Zavoda Liminal v skladu z zakonom.

58. člen

Zavod Liminal lahko preneha na podlagi stečaja, ker ustanoviteljice po Pogodbi o ustanovitvi (25. člen) ne odgovarjajo za obveznosti Zavoda Liminal.

XIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

59. člen

Statut Zavoda Liminal sprejme Svet Zavoda z večino glasov svojih članic/članov.

Postopek za spremembo ali dopolnitev Statuta je enak kot za sprejem osnovnega akta.

60. člen

Zavod Liminal po potrebi uskladi obstoječe splošne akte Zavoda z določbami tega Statuta v roku dvanajstih (12) mesecev od dneva veljavnosti tega Statuta.

Vsi splošni akti se spreminjajo in dopolnjujejo po istem postopku, kot je s Statutom določeno za njihov sprejem.

61. člen

Po dnevu sprejetja Statuta imajo imenovanja predstavnikov zaposlenih in članov/članic Zavoda Liminal v Svet Zavoda Liminal, konstituiranje predvidenih organov Zavoda Liminal, nova imenovanja posameznikov/posameznic na funkcije ali prosta vodilna delovna mesta pravni učinek le pod pogojem, da so pravnomočno v celoti izpeljani na način in po postopku, ki jih določata zakon, Pogodba o ustanovitvi in ta Statut.

62. člen

Statut Zavoda Liminal začne veljati z dnem ko ga sprejme Svet Zavoda Liminal.

Ljubljana, dne 4. 7. 2008                                                     Predsednica Sveta zavoda: Dr. Špela Kalčić

%d bloggers like this: